Duomenų apsauga

Bendroji informacija apie asmens duomenų apsaugą elektroninėje parduotuvėje e-artimart.lt

UAB „Artimartas“, tvarkydama fizinių asmenų asmens duomenis, siekia saugoti asmens teisę į asmens duomenų apsaugą, taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą ir įsipareigoja imtis visų adekvačių, protingų ir pagrįstų priemonių, siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą.

Pirkėjai dėl informacijos, susijusios su pirkėjo asmens duomenų tvarkymu, visada gali kreiptis į UAB „Artimartas“ el. paštu pardavimai@artimart.lt"> pardavimai@artimart.lt arba paštu adresu: Birželio 23- ios g. 23 G, Kaunas, Lietuvos Respublika.

Informacija apie UAB „Artimartas“ tvarkomus asmens duomenis

Duomenų subjekto asmens duomenys UAB „Artimartas“ tvarkomi šiais Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies b), c) ir f) punktuose nustatytais teisiniais pagrindais:

Teisinis pagrindas

Tvarkomi asmens duomenys

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti Prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje e-artimart.lt sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas (pirkėjas), arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto (būsimo pirkėjo) prašymu prieš sudarant sutartį

Prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje e-artimart.lt sutartis

Pagal Prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje e-artimart.lt sutartį tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė ir tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų

Prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.artimart.lt sutartis Asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas - UAB „Artimartas“, juridinio asmens kodas 235837760, buveinės adresas: Birželio 23-ios g. 23 G, Kaunas, Lietuvos Respublika, tel.: +370 688 38193 ir +370 611 47205, elektroninio pašto adresas: pardavimai@artimart.lt
Asmens duomenų tvarkymo tikslas Asmens duomenys tvarkomi Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros administravimo ir Pardavėjo veiklos funkcijų vykdymo, susijusių su prekių pirkimo-pardavimo organizavimo ir vykdymo elektroninėje parduotuvėje, tikslais
Duomenų subjektas Asmens duomenys Specialių kategorijų duomenys

Pirkėjas

Vardas, pavardė, o kai perka juridinis asmuo, tai ir juridinį asmenį atstovaujančio fizinio asmens pareigos, atstovaujamos įstaigos pavadinimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos, iš kurios gautas pavedimas už elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes, numeris, interneto protokolo (IP) adresas, taip pat duomenys apie prekių užsakymą ir (arba) įsigijimą (mokėjimo už prekes būdas), užsisakytų (įsigytų) prekių istorija Nerenkami ir netvarkomi
Asmens duomenų šaltiniai
Iš ko gaunami asmens duomenys Tiesiogiai iš duomenų subjekto (pirkėjo)
Duomenų teikimas duomenų gavėjams ir į užsienio valstybes Duomenys teikiami tik duomenų subjektui (pirkėjui) leidus, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojui (pardavėjui) duomenis teikti būtina, kad būtų įvykdyta sutartis ir duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė, nustatyta teisės aktuose. Siekiant įvykdyti sutartį įsigytų prekių pristatymo tikslu, logistikos įmonėms (UAB „Nėgė“, juridinio asmens kodas 149872578, adresas Europos pr. 83, LT-46333 Kaunas, Tel. +370 700 55101; El. p.: info@nege.lt ir UAB „Artavita“, juridinio asmens kodas 133957087, adresas Šiaurės pr. 45-45, LT-49200, Kaunas, Tel. +370 680 34300) yra teikiami šie prekių pirkėjo duomenys: prekių pirkėjo vardas, pavardė, pristatymo adresas, telefono numeris, kurie yra ir šių duomenų tvarkytojai.

Siekiant įvykdyti duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę, nustatytą teisės aktuose, ir su šiuo tikslu susijusių mokesčių apskaičiavimą, sumokėjimą ir ataskaitų bei deklaracijų sudarymą, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiami šie prekių pirkėjo duomenys: prekių pirkėjo vardas, pavardė, adresas, atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.
Duomenų saugojimo terminas Duomenų subjekto (pirkėjo) asmens duomenys pradedami tvarkyti, kai tik Pirkėjas sutinka su šių duomenų tvarkymo pateikimu sudarydamas Prekių pirkimo–pardavimo sutartį, ir tvarkomi ne ilgiau kaip dvejus metus nuo paskutinio Pirkėjo prisijungimo prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros. Duomenys, pateikti įsigyjant prekes ir (arba) reikalingi sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, saugomi ne trumpiau kaip dvejus metus nuo prekių pristatymo. Duomenys, reikalingi įsiskolinimams valdyti, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip 10 metų, visos PVM sąskaitos faktūros (įskaitant kasos aparato kvitus, kurie laikomi PVM sąskaitomis faktūromis) saugomos 10 metų nuo jų išrašymo datos. Suėjus šiame punkte nurodytiems terminams, Pirkėjo asmens duomenys kartu su Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyra yra naikinami apie tai Pirkėjo iš anksto neinformavus.
Duomenų subjektų teisės Duomenų subjektas (pirkėjas) turi teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą, jeigu mano, jog netinkamai tvarkomi jo asmens duomenys - teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai (toliau – VDAI). Daugiau informacijos apie skundo pateikimą galite rasti VDAI svetainės www.ada.lt skiltyje „Skundų teikimas“ adresu: /go.php/Skundu-teikimas676767.

Duomenų subjekto asmens duomenys UAB „Artimartas“ tvarkomi šiuo Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a) punkte nustatytu teisiniu pagrindu:

Teisinis pagrindas Tvarkomi asmens duomenys
Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais Būsimo, esamo, buvusio Pirkėjo Sutikimas gauti iš UAB „Artimartas“ elektroninės parduotuvės e-artimart.lt tiesioginės rinkodaros ir reklaminius pasiūlymus

Lentelė

Duomenų subjekto sutikimas

Asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas - UAB „Artimartas“, juridinio asmens kodas 235837760, buveinės adresas: Birželio 23-ios g. 23 G, Kaunas, Lietuvos Respublika, tel.: +370 688 38193 ir +370 611 47205, elektroninio pašto adresas: pardavimai@artimart.lt

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Asmens duomenys tvarkomi reklamos ir tiesioginės rinkodaros tikslais: reklaminiai ir tiesioginės rinkodaros pranešimai (pranešimai apie elektroninėje parduotuvėje e-artimart.lt parduodamas prekes ir susijusias akcijas) siunčiami būsimiems, esamiems ar buvusiems pirkėjams, kurie yra davę sutikimą gauti iš UAB „Artimartas“ elektroninės parduotuvės e-artimart.lt tiesioginės rinkodaros ir reklaminius pasiūlymus. Tokie būsimi, esami ar buvę pirkėjai gauna UAB „Artimartas“ elektroninės parduotuvės e-artimart.lt naujienlaiškius ir tiesioginės rinkodaros pranešimus jų nurodytu elektroniniu paštu.
Duomenų subjektas Asmens duomenys Specialių kategorijų duomenys

Būsimas, esamas, buvęs Pirkėjas

elektroninio pašto adresas Nerenkami ir netvarkomi
Asmens duomenų šaltiniai
Iš ko gaunami asmens duomenys Tiesiogiai iš duomenų subjekto (būsimo, esamo ir buvusio pirkėjo)
Duomenų teikimas duomenų gavėjams ir į užsienio valstybes Neteikiami
Duomenų saugojimo terminas Duomenys saugomi iki duomenų subjekto duoto Sutikimo atšaukimo (atsisakymo). Gavus Sutikimo atšaukimą duomenys yra naikinami apie tai duomenų subjekto iš anksto neinformavus.
Duomenų subjektų teisės Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nemokamai atšaukti Sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, paspaudus elektroniniame laiške pateiktą nuorodą arba pagal kitus tokiame tiesioginės rinkodaros pranešime pateiktus nurodymus.